Privacystatement | HeW Financieel Management

Uw privacy
onze zorg.

Algemeen

HeW Financieel Management, gevestigd te Ghünenbeek 15, 5807 CE Oostrum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

HeW Financieel Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met HeW Financieel Management via e-mail (info@hewijnen.nl).

Derden

HeW Financieel Management zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en zullen deze alleen aan derden doorgeven als dit nodig is of als Nederlandse Business Partners daartoe op grond van de wet verplicht zijn. HeW Financieel Management is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop derden omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Verwerking van persoonlijke gegevens

HeW Financieel Management verwerkt uw persoonsgegevens alleen om met u in contact te komen, om de overeenkomst te sluiten en om onze diensten aan te bieden, te leveren en te factureren.

Bewaarperiode

HeW Financieel Management zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

HeW Financieel Management neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor personen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder betrokkenheid van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van HeW Financieel Management).

Hyperlinks

HeW Financieel Management informeert u dat deze website links naar andere websites bevat (hyperlinks). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

HeW Financieel Management behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring op elk moment te wijzigen.

Deze wijzigingen worden aangekondigd via de website van HeW Financieel Management. De nieuwste versie is te vinden op onze website. HeW Financieel Management adviseert u regelmatig op de webpagina om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door en hebt u het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we voor u beschikbaar hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te verzenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@hewijnen.nl.

Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vraagt HeW Financieel Management u een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen met het verzoek. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. HeW Financieel Management zal binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

HeW Financieel Management wijst U er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

www.hewijnen.nl
HeW Financieel Management
Ghünenbeek 15
5807 CE Oostrum
Nederland
Contactpersoon: Henk Wijnen
Telefoon: +31 (0) 6 51352374
E-mail: info@hewijnen.nl

KvK: 723775957

Dit privacy beleid werd het laatst gewijzigd op 19 september 2018